Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Kinderparticipatie voor pedagogisch professionals

Zo werkt de e-learning

De e-learning bestaat uit meerdere hoofdstukken en wordt afgesloten met een eindtoets en -bij positief resultaat- een certificaat. De hoofdstukken behandelen de verschillende onderwerpen waarmee we je een basis geven om niet alleen te wéten wat kinderparticipatie is, maar om ook echt vorm te kunnen geven aan kinderparticipatie in jouw eigen groep.

Aan het eind van ieder hoofdstuk test je de kennis die je in het betreffende hoofdstuk aangereikt hebt gekregen aan de hand van een aantal vragen. Op jouw antwoorden krijg je meteen feedback. De vragen hebben als doel om de stof interactief te maken en te integreren in jouw manier van denken over kinderparticipatie.

De toetsvragen bij de hoofdstukken tellen niet mee voor de eindtoets, maar zijn wel voorwaarde om de eindtoets te kunnen maken. De antwoorden op de eindtoets bepalen de eindscore en het al dan niet behalen van je certificaat.

Praktische noot

De voorbeelden in de e-learning zijn geschreven vanuit het perspectief van de buitenschoolse opvang, maar kinderparticipatie, en dus ook deze e-learning, beperkt zich niet tot deze sector. Iedere pedagogisch professional kan kinderparticipatie inzetten voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Daarom wordt in deze e-learning de term pedagogisch professional gebruikt. Voor de leesbaarheid korten we deze af tot PP.

Succes en veel plezier gewenst; in deze e-learning, maar vooral in de praktijk met de kinderen!

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, door downloaden, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Jessica Schouten. E-mail: info@karakteradvies.nl.

Scroll naar boven